توصیه هایی در تحقیقات قیمت مسکن 


توصیه هایی در تحقیقات قیمت مسکن


زمان تقریبی مطالعه 4دقیقه

محمد حسین ادیب

قیمت مسکن در تهران ماهانه رو به افزایش است و روند قیمتی نزولی نشده است ، تیم تحقیقاتی به این نکته واکنش نشان دهد و علت افزایش را تحلیل کند: 

تعداد معاملات مسکن در تهران در ١٩ روز دی ماه فقط ٣٨٠٨ واحد بوده که اگر ٣٠ روزه دی ماه،  مثل ١٩ روز اول باشد گواه ۶٠١٢ معامله در دی ماه است که کمترین تعداد معامله طی ده سال گذشته است ، تیم تحقیقاتی علت کاهش معاملات به روزانه ٢٠٠ واحد را استخراج کند. تیم تحقیقاتی مشخص کند چرا با وجودی که معاملات مسکن به توقف نزدیک میشود قیمت رو به افزایش است ؟ تیم به چرایی بپردازد...

قیمت مسکن در کل کشور فقط ۴۴ درصد افزایش یافته تیم تحقیقاتی مراقب باشد کل کشور را با تهران اشتباه نگیرد ، افزایش قیمت مسکن در کل کشور کمتر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی است و این مقدار افزایش قیمت طبیعی است ، یعنی در کل کشور اگر افزایش قیمت مصالح ساختمانی لحاظ نشود ، قیمت مسکن ثابت است. 

معدل قیمت یک متر مربع مسکن فروش رفته در کل کشور  در سال جاری ، ٢.۴ میلیون تومان بوده که نشان می دهد قیمت مسکن در کل کشور حبابی نیست ، احتمال کاهش در آینده هم  ندارد ، تیم تحقیقاتی ، قیمت مسکن در کل کشور از قیمت مسکن در تهران را تفکیک کند و احکام تهران را با کل کشور اشتباه نگیرد ، مسکن در کشور گران نیست. 

قیمت مسکن در منطقه پنج ، ١١٠ درصد رشد داشته که این میزان افزایش ربطی به بخش مسکن ندارد ، قیمت مسکن در منطقه پنج نسبت به مناطق مجاور در شمال تهران بیش از حد ارزان قیمت گذاری شده بود این اختلاف در یکسال گذشته تصحیح شد. 

افزایش قیمت منطقه ١٢ در تهران کمتر از معدل کشور بوده تیم تحقیقاتی ، بهتر است به جای تهران ، مناطق ٢٢ گانه تهران  را به تفکیک تحلیل کند ، افزایش قیمت مسکن در منطقه ١٢ چرا از کل کشور کمتر بوده است ؟ تیم علت را استخراج کند. 

منطقه ١٧ ، ١٩ و ٢٠ درتهران ، معادل معدل کشور رشد قیمت داشته اشت این نشان می دهد هر منطقه ، باید جداگانه تحلیل شود.

در منطقه ٢١ در آذر ماه فقط ٨٨ واحد به فروش رفته ، این به معنای توقف معاملات در این منطقه است ، احکام مسکن تهران را به منطقه ٢١ تعمیم ندهید.

پنجاه و دو درصد معاملات مسکن تهران در آذر ماه فقط در شش منطقه ٢، ۴، ۵، ٧، ١٠ و ١۴  بوده است تحلیل مسکن در این ۶ منطقه را باید از بقیه تهران جدا کرد ، تهران ٢٢ منطقه دارد ، تهران را مساوی ۶ منطقه گرفتن خطاست ،در ١٣ منطقه تهران در آذر ماه ١۶٢٠ معامله مسکن صورت گرفته که با توجه به وسعت مناطق و کسر معاملات غیر ارادی از آن ، معاملات مسکن در این مناطق متوقف شده است ( معاملات غیر ارادی مثل معاملات انحصار وراثت ، اجرا گذاشتن مهریه ...) این ١٣ منطقه به شرح ذیل اند

٣، ۶، ٩، ١٢، ١٣، ١۶، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢  

لذا پیشنهاد میشود تحلیل بخش مسکن در کشور به سه بخش تقسیم شود و هر کدام جداگانه بررسی شود.

تحلیل بخش مسکن در ایران منهای تهران:

( افزایش قیمت مسکن در کرمان ٢٠ درصد ، اصفهان ۴٠ درصد و شیراز ۵٠ درصد) 

تحلیل بخش مسکن در ١٣ منطقه تهران که معاملات در آن تقریبا متوقف شده است 

تخلیل بخش مسکن در شش منطقه تهران که بیشترین افزایش قیمت و افزایش معاملات را دارد 

در تحلیل ها تا کنون به این تفکیک توجه نشده است ، لحاظ کردن تفکیک در تحلیل برای مردم و اعضای کانال هم مفید تر است و کمک می کند تا اعضاء بهتر تصمیم بگیرند.

 

 
hitwebcounter.com